Съгласие за използване на лични данни и Декларация за предоставена информация от страна на администратор на лични данни

Във връзка с депозираната пред финансова институция „Мъни Плюс Мениджмънт“ ООД, ЕИК 201284228, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Рачо Петков Казанджията“ №4, ет. 6, Молба за оценка на моята кредитоспособност/Молбата/, на основание чл.6, т.1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година/ егламента/ и чл.4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни/ЗЗЛД/ ДАВАМ своето изрично съгласие моите лични данни, предоставени в Молбата, да бъдат използвани от „Мъни Плюс Мениджмънт“ ООД.

Давам своето изрично и безусловно съгласие „Мъни Плюс Мениджмънт“ ООД да
получи и обработва копие от моя документ за самоличност. Давам своето изрично и безусловно съгласие „Мъни Плюс Мениджмънт“ ООД да изисква от Националния осигурителен институт (НОИ), Министерствона вътрешните работи (МВР), Централен кредитен регистър (ЦКР) към Българска Народна банка (БНБ), Главна дирекция „Гражданска регистрация и обслужване“ /ГРАО/ и от други институции, органи и юридически лица и да получава намиращите се в информационните им системи данни, които са лични по смисъла на Регламента и Закона за защита на личните на данни /ЗЗЛД/ и касаят получаваните от мен трудови и граждански възнаграждения, осигурителни плащания, кредитната задлъжнялост, адресна
регистрация, семейно положение и другите лични данни, за които съм дал съгласие да бъдат обработвани от „Мъни Плюс Мениджмънт“ ООД.

Давам своето съгласие моите лични данни да бъдат използвани за целите на директния маркетинг, като получаване на входящи обаждания, електронни съобщения /SMS/, електронни писма /e-mail/, с които бъда уведомяван/на за наличието на преференциални условия, предстоящи промоции, рекламни кампании, нови финансови продукти и услуги от страна на „Мъни Плюс Мениджмънт“ ООД. Запознат/та съм с възможността си да възразя срещу такова обработване на моите лични данни.

С подписването на настоящото

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм уведомен/на от „Мъни Плюс Мениджмънт“ ООД за следното:

1. Да нните ми ще бъдат обработвани от „Мъни Плюс Мениджмънт“ ООД, ЕИК 201284228, със седалище и адрес на управление: със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Рачо Петков Казанджията“ №4, ет. 6, представлявано от прокуриста Здравко Владимиров Иванов.

2. Длъжностното лице по защита на личните данни в „Мъни Плюс Мениджмънт“ ООД е г-н Марчело Ризов, с e-mail: dpo@moneyplus.bg и адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Рачо Петков Казанджията“ №4, ет. 6.

3. Личните ми данни се обработват отстрана на „Мъни Плюс Мениджмънт“ ООД на базата на моето изрично и безусловно писмено съгласие, което давам с подписване на настоящото.

4. Личните ми данни се събират и обработват със следните цели:

4.1. Извършване на проверка на предоставените от мен данни с оглед оценка на моята кредитоспособност и

4.2.Изготвяне на мое кредитно досие.

5. Декларирам, че се съгласявам с всяка от посочените в т. 4.1 и т. 4.2. цели на обработването.

6. Личните ми данни на този етап от моите облигационни отношения с Дружеството ще бъдат използвани единствено от „Мъни Плюс Мениджмънт“ ООД.

7. Достъп до моите лични данни, при спазване приложимите разпоредби за защита на личните данни, ще имат служителите от териториалните офиси на “Мъни Плюс Мениджмънт” ООД и служителите от Централен офис на „Мъни Плюс Мениджмънт“ ООД.

8. Личните данни се предоставят доброволно от мен, като при отказ от моя страна не би било възможно изпълнението на целите, посочени в т. 4 от настоящото.

9. „Мъни Плюс Мениджмънт“ ООД ще съхранява предоставените от мен лични данни за срок от 90/деветдесет/ дни, като срокът започва да тече от началото на депозиране на моята молба за оценка на кредитоспособност.
Личните ми данни ще се съхраняват както на хартиен така и на електронен носител, включително ще бъдат копирани на резервни електронни копия /backup/.

10. Имам достъп до своите лични данни на адрес гр. София, бул. „Рачо Петков Казанджията“ №4, ет. 6 или на адреса на териториалния офис на Дружеството, където съм предоставил моите лични данни.

11.Имам право да изисквам коригиране на моите лични данни, чрез изпращане на писмено искане до адреса на управление на „Мъни Плюс Мениджмънт“ ООД – гр. София, бул. „Рачо Петков Казанджията“ №4, ет. 6 или на адреса на териториалния офис на Дружеството, където съм предоставил моите лични данни.

12. Имам право да изисквам моите непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация от моя страна, предоставена на „Мъни Плюс Мениджмънт“ ООД.

13. Имам правото да изисквам от „Мъни Плюс Мениджмънт“ ООД изтриване на свързаните с мен лични данни без ненужно забавяне, при спазване на разпоредбите на приложимото право на Република България и чл. 17 от Регламента. Уведомен/на съм, че „Мъни Плюс Мениджмънт“ ООД има правото да откаже изтриване на свързаните с мен лични данни при наличие на правно основание да продължи обработването на личните данни.

14. Имам правото да изискам от „Мъни Плюс Мениджмънт“ ООД ограничаване на обработването на моите лични данни, в случай, че е налице някоя от хипотезите на чл. 18, параграф 1 от Регламента.

15. Имам право да оттегля даденото от мен съгласие за обработване на моите лични данни по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на моето съгласие, дадено преди то да бъде оттеглено.

16. Имам право да получа моите личните данни, които съм предоставил за обработване от „Мъни Плюс Мениджмънт“ ООД, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърля тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на „Мъни Плюс Мениджмънт“ ООД.

17. Имам право на жалба, депозирана през Комисия за защита на личните данни, с адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, в случай, че моите права във връзка със защита на личните ми данни бъдат нарушени от страна на „Мъни Плюс Мениджмънт“ ООД.

18. Предоставените от мен лични данни няма да бъдат използвани за автоматизирано вземане на решения.

НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН

Copyright © 2020