0% лихва през Януари
Dekemvri_online.png
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯ НА „КРЕДИХЕЛП“ ООД

„Вземи кредит онлайн до 500лв. с 0% лихва


IОрганизатор на ПРОМОЦИЯТА

1.   Промоцията е организирана от „Кредихелп“ ООД,ЕИК:201284228, адрес: гр. София, р-н „Люлин“, жк.“Люлин“, бул.“ Д-р Петър Дертлиев“ № 4, ет.2, офис. 3, за краткост по-долу наречено ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА.


II ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА        

      2.1.Участниците в промоцията се задължават  да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на промоцията, наречени Официални правила на промоцията.

      2.2 Официалните правила ще бъдат публикувани на сайта www.credihelp.bgза целият период на промоцията.

      2.3 Промоцията е валидна само за онлайн кредити. 

      2.3  С участието си в промоцията участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на промоцията.


III  ПРАВО НА УЧАСТИЕ

         3.1  В промоцията имат право на участие всички лица навършили 18г.

         3.2  В промоцията нямат право да участват служители на „Кредихел“ ООД, както и членовете на семействата им.


 IV  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

       4.     Промоцията стартира на 01.01.2018г. и завършва на 31.01.2018г. в 18:00 ч.


V ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА

       5.      0% възнаградителна лихва, върху заемната главница при спазване на условията, описани в раздел VI от настоящите условия. Настоящата клауза не се прилага, в случай, че Заемателят ползва паричен заем от продукт “Кредит до заплата”.


  VI НАЧИН ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

      6.      Всяко физическо лице, което до момента не имало сключен договор за потребителски кредит с „Кредихелп“ ООД или е имало договор за потребителски кредит с „Кредихелп“ ООД, но същият е бил изплатен преди повече от 6/шест/ месеца. Същото лице трябва да кандидатства  за кредит от търговско дружество „Кредихелп“ ООД, през онлайн платформата за кредитиране и сключи договор за паричен заем, усвои заемната главница и я върне до датата на първата падежна вноска, съгласно погасителния план към договора през времето на действие на настоящата промоция. При изпълнение на тази хипотеза потребителят  не дължи на „Кредихелп“ ООД никаква възнаградителна лихва, независимо от размера на отпуснатата главница. Условията трябва да са кумулативно налице: да сключи договор за потребителски кредит и да върне заемната главница до първата падежна дата, съгласно погасителния план към договора. При пълно и точно изпълнение на условията същият няма да дължи възнаградителна лихва, при връщане на заемната главница.


VII ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

    7.1 Организаторът на промоцията има неотменимо право да прекрати по всяко време промоцията, като обяви това в съответствие с  част ”II” от тези правила, в случай на констатация на злоупотреби, масово нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини, като обяви това на сайта, посочен по-горе.

  7.2 Организаторът на промоцията има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава участието на Участник, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Официални правила за участие в промоцията.

  7.3 Когато има достатъчно основания да се предположи, че  деянието на Участника би могло да съставлява престъпление от общ характер, Организаторът на промоцията сезира компетентните държавни органи, като им предоставя цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за индентификацията на извършителя и доказването на извършеното престъпление.


VIII СПОРОВЕ

8. Спорове между Организатора на промоцията и участниците в нея се решават съгласно настоящите официални правила, както и посредством медиация или сключване на друго споразумение между страните. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

Vzemi_online.png

 


 

Сума

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000

Месеци

3
4
5
6
7
8
9
10
11
Сума на кредита - лв
Срок на кредита в месеци -
Дата на първа вноска -
Виж СЕФ