Съобщения до потребителите
УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,
С НАСТОЯЩОТО ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ:
1. СЧИТАНО ОТ 07.10.2015г. "КРЕДИХЕЛП" ООД ПРЕУСТАНОВЯВА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОБЩИ УСЛОВИЯ В СВОЯТА ДЕЙНОСТ.
2. УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПОЛЗВАЩИ ПАРИЧЕН ЗАЕМ В РАЗМЕР НА 511.29 ЕВРО ГЛАВНИЦА И ДОГОВОРЕНА НЕУСТОЙКА ПО ТЕЗИ КРЕДИТИ В РАЗМЕР НА 241.74 ЕВРО, ЧЕ ИМАТ ПРАВОТО ДА ПОСЕТЯТ ОФИС НА ДРУЖЕСТВОТО И СКЛЮЧАТ АНЕКСИ КЪМ СВОИТЕ ДОГОВОРИ, ПО СИЛАТА НА КОИТО ДОГОВОРЕНАТА НЕУСТОЙКА БЪДЕ НАМАЛЕНА ТРИ ПЪТИ.
3. СЧИТАНО ОТ 07.10.2015г. "КРЕДИХЕЛП" ООД ПРЕУСТАНОВЯВА НАЧИСЛЯВАНЕТО НА РАЗХОДИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ЗАЕМ ОТ СТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
4. СЧИТАНО ОТ 07.10.2015г. ИНДИВИДУАЛНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ НЯМА ДА ПРЕДВИЖДАТ ИЗДАВАНЕТО НА ЗАПИС НА ЗАПОВЕД, КАТО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ПО СЪЩИТЕ. "КРЕДИХЕЛП" ООД И ВСЕКИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО СИ ДА ДОГОВОРЯТ ИЗДАВАНЕТО НА МЕНИТЕЛНИЧЕН ЕФЕКТ КАТО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ЗАЕМ, В ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ПОМЕЖДУ СИ.


На основание чл.181н, ал.4 от Закона за защита на потребителите, уведомяваме нашите потребители, че Дружеството създаде платформа за уреждане на он-лайн спорове, която можете да посетите на адрес: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Сума

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000

Месеци

3
4
5
6
7
8
9
10
11
Сума на кредита - лв
Срок на кредита в месеци -
Дата на първа вноска -
Виж СЕФ