Подарък-ваучер, с кредит от офис

Vaucher_Credihelp.png

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯ НА „КРЕДИХЕЛП“ ООД С ПОДАРЪЦИ

„Подарък – ваучер с кредит през Септември

 

IОрганизатор на ПРОМОЦИЯТА    

1. Промоцията е организирана от „Кредихелп“ ООД,ЕИК:201284228, адрес: гр. София, р-н „Люлин“, жк.“Люлин“, бул.“ Д-р Петър Дертлиев“ № 4, ет.2, офис. 3, за краткост по-долу наречено ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА.

II ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

     2.1.Участниците в промоцията се задължават  да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на промоцията, наречени Официални правила на промоцията.

     2.2 Официалните правила ще бъдат публикувани на сайта www.credihelp.bgза целият период на промоцията.

     2.3  С участието си в промоцията участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на промоцията.

 

III  ПРАВО НА УЧАСТИЕ

         3.1  В промоцията имат право на участие всички лица навършили 18г.

         3.2  В промоцията нямат право да участват служители на „Кредихел“ ООД, както и членовете на семействата им.

 

 IV ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА С ПОДАРЪЦИ

 4. Промоцията стартира на 01.09.2017г. и завършва на 30.09.2017г. в 18:00 ч.

V ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА С ПОДАРЪЦИ

5.  Ваучер на стойност от 10 до 120 лева.

 

  VI НАЧИН ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

6. Всяко физическо дееспособно лице, което сключи договор за потребителски кредит с търовско дружество „Кредихелп“ ООД в периода 01.08.2017г.-31.08.2017г.  и заплати първи си две вноски, съгласно индивидуалния му погасителен план получава безплатен ваучер на стойност, както следва:

400лв-10лв

600лв-15лв

800лв-20лв

1000лв-25лв

1500лв-40лв

2000лв-50лв

2500лв-60лв

3000лв-70лв

3500лв-80лв

4000лв-90лв

4500лв-100лв

5000лв-120лв

 

Ваучерът може да бъде получен само от лице, което заплаща редовно погасителните вноски. Забавата на плащането не може да бъде по-голяма от 10 календарни дни.

Ваучерът  се дава при заплащане на втората погасителна вноска.

Промоцията НЕ ВАЖИ за кредитните продукти: „ Credihelp Overdraft

В случай, че потребителят след скючване на договора за паричен заем желае да револвира същия заем, то при сбъдване на тази хипотеза той получава само 1/един/ брой ваучер.

Кредитополучателят не може да получи паричната стойност на ваучера, а единствено срещу представяне на ваучера в съответния търговски обект да получи съответната стока/услуга.

 

VII ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

 7.1 Организаторът на промоцията има неотменимо право да прекрати по всяко време промоцията, като обяви това в съответствие с  част ”II” от тези правила, в случай на констатация на злоупотреби, масово нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини, като обяви това на сайта, посочен по-горе.

7.2 Организаторът на промоцията има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава участието на Участник, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Официални правила за участие в промоцията.

7.3 Когато има достатъчно основания да се предположи, че  деянието на Участника би могло да съставлява престъпление от общ характер, Организаторът на промоцията сезира компетентните държавни органи, като им предоставя цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за индентификацията на извършителя и доказването на извършеното престъпление.

VIII СПОРОВЕ

8. Спорове между Организатора на промоцията и участниците в нея се решават съгласно настоящите официални правила, както и посредством медиация или сключване на друго споразумение между страните. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

Vzemi_vaucher.png

 

Сума

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000

Месеци

3
4
5
6
7
8
9
10
11
Сума на кредита - лв
Срок на кредита в месеци -
Дата на първа вноска -
Виж СЕФ